Privacy statement

Bij het bezoek aan de website van allesoverdigitaalwerken.nl worden gegevens verzameld over uw bezoek. Dit Privacy Statement heeft tot doel u te informeren over de wijze waarop gegevens over uw bezoek aan https://www.allesoverdigitaalwerken.nl verzameld en welke gegevens het betreft.

 

Definities

 • Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 • Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • Verwerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
 • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016)

 

Wettelijk Kader

 • Het verzamelen van gegevens over uw bezoek aan onze website, waarbij het IP-adres, de herkomst van uw bezoek en de bezochte onderdelen van onze website met bezoekduur worden geregistreerd, verricht allesoverdigitaalwerken op basis van artikel 6 lid 1 sub f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het betreffende wetsartikel behandelt het gerechtvaardigd belang van een verantwoordelijke voor de gegevensverwerking waaronder ook de verzameling van persoonsgegevens in het kader van marketingdoeleinden geschaard kan worden
 • In het geval het invullen van een contactformulier ten behoeve van het downloaden van whitepapers en vergelijkbare documenten dan wel voor het aangeven van interesse om door een van de medewerkers van een van de partners teruggebeld te worden, acht allesoverdigitaalwerken dat verwerking van de door u ingevoerde gegevens plaats vindt op basis van artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Dit artikel behandelt de uitdrukkelijke toestemming van betrokkene. Tevens zijn beveiligingsmaatregelen genomen om ingevulde formulieren veilig (encrypted) te verzenden via een SSL-certificaat.

 

Doelen van de verwerking en verzameling van gegevens

Allesoverdigitaalwerken verzamelt gegevens over uw bezoek aan de website ten behoeve van een optimale sitebeleving en ten behoeve van marketingdoeleinden. In het kader van deze acties vult Allesoverdigitaalwerken de door u verzamelde gegevens aan met gegevens die publiekelijk beschikbaar zijn van bronnen zoals openbare DNS-diensten en openbaar beschikbare social media-informatie.

In daaropvolgende marketingacties kunnen uw gegevens op basis van telefonisch of e-mailcontact worden aangevuld met nadere contact- en bereikbaarheidsgegevens. De door ons verzamelde gegevens zijn zakelijke gegevens van personen die interesse in ons hebben getoond door onder andere het bezoek van de website.

 

De door ons verzamelde gegevens naar aanleiding van het website bezoek zijn:

 • IP-adres
 • Afgeleide bedrijfsnaam op basis van het IP-adres
 • Bezochte pagina’s van de website
 • Bezoekduur per pagina
 • Herkomst van het bezoek aan de website

 

De verzamelde gegevens naar aanleiding van een ingevuld contactformulier zijn:

 • Voornaam en achternaam
 • Functie
 • Bedrijfsnaam
 • Zakelijk e-mailadres
 • Zakelijk telefoonnummer

 

In de nadere verwerking van gegevens kunnen deze gegevens worden aangevuld met gegevens over het bezoekadres en zakelijke werkdagen en – tijden ten behoeve van bereikbaarheid.

Het verzamelen van gegevens over uw bezoek vindt plaats door middel van zogenoemde tracking cookies. Bij het bezoek aan onze website wordt u hiervan op de hoogte gesteld en geeft u toestemming voor het gebruik van deze cookies.

 

Verwerkers en verstrekking aan derde partijen

De bezoekstatistieken ten behoeve van marketingacties worden (anoniem) verwerkt via de online-applicatie Google Analytics, vervolgens worden deze geregistreerd in de online CRM-applicatie ‘Hubspot.com’ De SaaS-applicatie ‘Hubspot.com’ is aan te merken als verwerker in het kader van de AVG.

De door ons verzamelde gegevens over uw bezoek aan de website worden niet verstrekt of verkocht aan derde partijen, behoudens in die gevallen waar allesoverdigitaalwerken dit op basis van de wet- of regelgeving verplicht is.

Uw rechten

Conform de wet heeft u het recht de door ons over uw verzamelde persoonsgegevens in te zien, dan wel om deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of verwijdering en vernietiging van deze gegevens te verlangen. Een verzoek tot inzage, aanvulling, verbetering, verwijdering of vernietiging zal binnen redelijke termijn doch uiterlijk binnen 6 weken door allesoverdigitaalwerken.nl beantwoord worden.

Een verzoek tot inzage, aanvulling, verbetering, verwijdering of vernietiging van uw persoonsgegevens kunt u indienen via info@allesoverdigitaalwerken.nl.

Plichten Allesoverdigitaalwerken.nl

Allesoverdigitaalwerken.nl verplicht zich de door ons verwerkte persoonsgegevens naar aanleiding van de bezoeken aan onze website en de verdere verwerking en verrijking daarvan zorgvuldig te laten plaatsvinden en passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen te implementeren en te handhaven om toegang door onbevoegde medewerkers of derde partijen, corruptie van gegevens of onbedoelde vernietiging te voorkomen.

Tevens zullen wij persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor het gerechtvaardigd belang verwijderen uit de gegevensverwerkingen.